Skip to content

Aspo – Privātuma paziņojums

Aktualizēts: 18.04. 2018

Mēs, Aspo, (Aspo Oyj (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 1547798-7) un tā saistītie uzņēmumi) ("mēs" vai "mums") uzskatām, ka mūsu komercdarbībai un vērtībām ir ļoti svarīgi aizsargāt mūsu klientu, iespējamo klientu, tīmekļvietnes lietotāju un citu darījuma kontaktu (turpmāk tekstā kopā saukti "Sadarbības partneri") privātumu. Mūsu komercdarbības gaitā mēs varam saņemt, ievākt, uzturēt, lietot un nodot savu Sadarbības partneru pārstāvju, personāla un darbinieku (turpmāk tekstā kopā saukti "Datu subjekts(i)" vai "Lietotājs(i)"). Mēs esam apņēmušies aizsargāt savu Sadarbības partneru privātumu un šajā nolūkā cenšamies nodrošināt, lai mūsu datu apstrādes prakse atbilstu spēkā esošajos datu aizsardzības likumos un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 ("VDAR") noteiktajām prasībām.

Šī Privātuma paziņojuma mērķis ir uzskatāmi parādīt mūsu stingro apņemšanos ievērot Datu subjektu tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. Šis Privātuma paziņojums sniedz ieskatu tajā, kā mēs apstrādājam informāciju, ko varētu izmantot, lai tieši vai netieši identificētu Datu subjektu ("Personas dati"), un apraksta mūsu privātuma prakses attiecībā uz mūsu tīmekļvietnes (tīmekļvietņu) un mūsu piedāvāto pakalpojumu (kopā saukti – "Pakalpojumi") lietošanu, kā arī Datu subjektu izvēles iespējas saistībā ar viņu tiesībām, piemēram, piekļuves tiesībām un tiesībām labot Personas datus. Ar personāla atlasi un darba pieteikumiem saistīto Personas datu apstrādi regulē atsevišķa privātuma politika.

Mēs rīkojamies pārziņa statusā attiecībā uz informāciju, ko mēs apstrādājam saistībā ar mūsu darījuma attiecībām, piemēram, Datu subjektu kontaktinformāciju un citiem komerciāliem Personas datiem.

1 Personas datu apstrāde

Mēs apstrādājam Datu subjektu Personas datus, lai piedāvātu Pakalpojumus. Šajā kontekstā Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

(i) mūsu attiecību ar saviem Sadarbības partneriem vadībai un pārvaldībai;

(ii) ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistītās informācijas un materiālu sniegšanai, piemēram, ar informatīvo ziņojumu un tiešā mārketinga starpniecību;

(iii) iespējamo klientu, kuri lieto mūsu Pakalpojumu, identificēšanai, lai nodrošinātu mērķtiecīgu šādām personām piemērotu mārketingu;

(iv) mūsu pasākumu un vebināru reģistrācijām;

(v) tirgus un klientu analīzei un aptaujām; un

(vi) lai sazinātos ar datu subjektu un sniegtu informāciju par pakalpojumiem.

Mēs apstrādājam Personas datus, balstoties uz šādiem pamatiem:

(i) mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, kas saistītas ar klientu attiecībām un citām būtiskām attiecībām starp mums un Sadarbības partneriem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts); 

(ii) līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Sadarbības partneris vai Datu subjekts, izpildes nolūkiem, vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta vai Sadarbības partnera pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts); vai

(iii) lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, piemēram, korporatīvu vai grāmatvedības pienākumu).

Mēs varam arī lūgt Datu subjekta piekrišanu noteikta veida Personas datu apstrādei, ja to pieprasa piemērojamie likumi. Ievācot šādas piekrišanas, mēs informējam Datu subjektu par attiecīgajiem apstrādes nolūkiem un šāda apstrāde tiek veikta tikai pēc attiecīgas piekrišanas saņemšanas.

2 Informācija, ko varam ievākt un lietot

Mēs varam ievākt šādus Datu subjekta Personas datus:

(i) Vārds, uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, darba devēja nosaukums un adrese un amata nosaukums/ieņemamais amats;

(ii) Atļaujas un piekrišanas saistībā ar apstrādi un datu subjekta izvēles;

(iii) Cita informācija, kas nepieciešama attiecību ar Sadarbības partneriem uzturēšanai;

(iv) Personas dati, kas uzkrājas, lietojot mūsu Pakalpojumus, piemēram, informācija par lietotāja pārlūkotajām lapām, vietnes, no kurām lietotājs piekļuva mūsu tīmekļvietnēm, ierīces modelis, individuāls ierīces un/vai sīkdatņu identifikators, kanāls, ar kuru tika veikta piekļuve pakalpojumam (piemēram, ja piekļuve veikta caur noteiktām sociālo tīklu platformām (tādām kā LinkedIn, Facebook, Twitter), pārlūka sesijas laiks un ilgums. Šādi novērotie dati, kas ievākti par mūsu tiešsaistes lietošanu, var būt saistīti ar citiem datiem, kas ir mūsu rīcībā par Lietotāju. Informācijas lietošana un ievākšana, izmantojot sīkdatnes, ir plašāk aprakstīta mūsu sīkdatņu politikā; un

(v) dati, kas iegūti no ar Pakalpojumiem saistītiem trešo personu avotiem.


Mūsu apstrādātos Personas datus lielākoties ievāc tieši no Datu subjekta vai ar mūsu Sadarbības partnera, kuram ir tiešas attiecības ar Datu subjektu (piemēram, darba tiesiskās attiecības), starpniecību. Lai apkopotu informāciju par mūsu tiešsaistes pakalpojumu lietošanu, var tikt izmantotas tiešsaistes tehnoloģijas. Noteiktu Personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus (piemēram, Sadarbības partneru pārstāvju kontaktinformācija), taču noteikti Personas dati tiek sniegti brīvprātīgi. Personas datus var aktualizēt un papildināt, ievācot datus no privātiem un publiskiem reģistriem.

Mēs neievācam un neapstrādājam sensitīvus personas datus (īpašas Personas datu kategorijas).

3 Personas datu izpaušana

Šajā Privātuma paziņojumā noteiktajiem nolūkiem Personas datus var izpaust, ja nepieciešams, iestādēm, citiem uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar mums, un citām trešajām personām, tādām kā trešo pušu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, mūsu IT piegādātāji, mārketinga aģentūras, kas veic mārketinga pasākumus mūsu vārdā, u. tml.). Šādā gadījumā, Personas datus izpaudīs tikai iepriekš tekstā norādītajos nolūkos. Mēs nepārdodam un nekādā citā veidā neizpaužam Personas datus trešajām personām ārpus Aspo koncerna, šādu trešo personu personīgiem nolūkiem.

Personas datus var regulāri nosūtīt arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ("ES/EEZ") Aspo koncerna ietvaros, kā arī mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Ja Personas datus nosūta ārpus ES/EEZ, šādas nosūtīšanas veic vai nu uz valsti, kuru Eiropas Komisija atzinusi par tādu, kas nodrošina pietiekamu privātuma aizsardzības līmeni, vai nosūtīšanas veic, izmantojot atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas vai kompetentas datu aizsardzības iestādes saskaņā ar VDAR pieņemtas vai citādi apstiprinātas datu aizsardzības standartklauzulas ("Datu aizsardzības standartklauzulas").

4 Glabāšanas laikposms

Saistībā ar mūsu Pakalpojumiem ievāktos Personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas nepieciešams iepriekš definētajiem nolūkiem, ja vien šādus datus neaizvieto regulāras aktualizēšanas vai citā veidā. Attiecībā uz Personas datiem, kas saistīti ar mūsu attiecībām ar saviem Sadarbības partneriem, mēs uzglabājam Datu subjektu Personas datus vismaz trīs (3) gadus pēc attiecību ar attiecīgo Sadarbības partneri izbeigšanas vai pēdējās reizes, kad Datu subjekts sazinās ar mums. Personas datus var pilnībā vai daļēji uzglabāt ilgākā vai garākā laikposmā, ja to pieprasa piemērojamie likumi (piemēram, klientu dati grāmatvedības nolūkiem), vai ja mums ir kāds cits pamatots iemesls uzglabāt vai dzēst Personas datus. Šādā gadījumā, tiklīdz vairs nav iemesla uzglabāt Personas datus, Datu subjekta Personas datus dzēš bez kavēšanās. 

Mēs regulāri izvērtējam personas datu nepieciešamību un precizitāti, un cenšamies nodrošināt, lai nepareizi vai nevajadzīgi Personas dati tiktu laboti vai dzēsti.

5 Datu subjektu tiesības

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no mums:

(i) piekļūt Datu subjekta Personas datiem un labot, vai noteiktos apstākļos dzēst tos;

(ii) ierobežot ar Datu subjektu saistīto apstrādi vai tiesības iebilst pret apstrādi (piemēram, apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem);

(iii) ja automātiska apstrāde balstās uz piekrišanu vai līguma izpildi, saņemt Personas datus, kurus Datu subjekts sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt šos datus citam pārzinim ; un

(iv) tiesības atteikties no elektronisko tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas no mums. Visi elektroniskie tiešā mārketinga paziņojumi, ko jūs varat saņemt no mums, piemēram, e-pasta ziņojumi un SMS, piedāvā jums iespēju izvēlēties turpmāk vairs nesaņemt šādus paziņojumus.


Datu subjekts var īstenot iepriekšminētās tiesības, nosūtot mums rakstveida pieprasījumu. Ja apstrāde balstās uz piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu. Ņemiet vērā, ka tas neietekmēs tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas. Tomēr jāņem vērā, ka, ja apstrāde balstās uz piekrišanu un šāda piekrišana tiek atsaukta, mēs varam nebūt spējīgi sniegt visus pakalpojumus, kas tika sniegti saskaņā ar piekrišanu.

Ja Datu subjekts uzskata, ka tika aizskartas viņa/viņas datu aizsardzības likumos paredzētās tiesības, Datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu subjekta dzīvesvietas ES uzraudzības iestādē (piemēram, Somijā – Somijas Datu aizsardzības tiesībsargam).

6 Drošības pasākumi

Mums ir svarīga Personas datu integritātes un konfidencialitātes nodrošināšana. Mēs esam īstenojuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai paturētu Personas datus drošībā un aizsargātu tos pret neatļautu piekļuvi, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai pārveidošanu no trešo personu puses, piemēram, šifrēšana, piekļuves kontroles mehānismi, ugunsmūri. Tomēr, ievērojot kibernoziegumu draudus mūsdienu tiešsaistes vidē, mēs nevaram sniegt absolūtu garantiju, ka mūsu drošības pasākumi liegs nelikumīgas un ļaunprātīgas darbības veicošām trešajām personām iegūt piekļuvi Personas datiem, vai absolūtu Personas datu drošību, to pārsūtīšanas un glabāšanas mūsu sistēmās laikā.

7 Citi nosacījumi

Mēs varam ieviest izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā jebkurā brīdī, publicējot paziņojumu par to savā tīmekļvietnē un/vai informējot par to ar citiem piemērojamiem līdzekļiem. Mēs stingri iesakām Datu subjektiem periodiski pārskatīt šo Privātuma paziņojumu mūsu tīmekļvietnē, atsaucei izmantojot pēdējo šīs lapas augšpusē norādīto izmaiņu datumu. Ja Datu subjekts iebilst pret kādu no izmaiņām šajā Privātuma paziņojumā, Datu subjektam ir jāpārtrauc lietot pakalpojumus, ja piemērojams, un viņš/viņa var lūgt mūs dzēst Personas datus, ja vien mums nav pienākuma uzglabāt šādus Personas datus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Ja vien nav noteikts citādi, attiecīgajā laikā spēkā esošā Privātuma paziņojuma redakcija attiecas uz visiem Personas datiem, ko mēs apstrādājam attiecīgajā laikā.

8 Datu pārziņa kontaktinformācija

Datu pārzinis: Aspo Oyj (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 1547798-7) un tā saistītie uzņēmumi

Visu saziņu un jautājumus saistībā ar šo Privātuma paziņojumu jāadresē

Aspo Oyj Johanna Suhonen johanna.suhonen@aspo.com phone +358 9 5211*
ESL Shipping Oy Mikko Rausti mikko.rausti@eslshipping.com phone +358 9 5211*
Kauko Oy Johan Enlund johan.enlund@kauko.com phone + 358 9 5211*
Leipurin Oyj Lauri Lehto lauri.lehto@leipurin.com phone +358 9 521 70*
Telko Oy Taina Nikula taina.nikula@telko.com phone + 358 9 5211*